Co powinieneś wiedzieć, aby dostać się na kierunek lekarski na  Uniwersytecie Rzeszowskim?                               

Przedmioty obowiązkowo brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym     

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym 

Przelicznik                                            

poziom rozszerzony 1%=2pkt

poziom podstawowy 1%=1pkt                 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek:          

 

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym             

1. O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.

2. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przedłożenia odpowiednio certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 80%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.                 

3. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.                

4. W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym mowa powyżej, może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. 

Ważne terminy, których nie można przegapić:

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 

18 sierpnia 2020r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego 19 sierpnia 2020r. od godz. 15.00 i 20 sierpnia 2020r.

Przyjmowanie  dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia 21 sierpnia 2020r. do 4 września 2020r. 

Co z opłatą rekrutacyjną?

Aby potwierdzić wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jesteś zobowiązany wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości: 85 złotych 

W przypadku, kiedy wybrałeś  większą liczbę kierunków studiów, kwota, którą jesteś zobowiązany wnieść na indywidualne subkonto, stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli posiadasz dokument uprawniający do podjęcia studiów uzyskany za granicą i ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, możesz wnieść opłatę rekrutacyjną w walucie euro (EUR) w przypadku, gdy nie masz obiektywnej możliwości wniesienia opłaty w złotych (PLN).

Kwotę tę przelewa się na numer rachunku podany dopiero po zarejestrowaniu się w systemie.

*Uwaga: wyniki matur ukazują się 11.08, natomiast rejestracja i wnoszenie opłat trwa do 18.08. Oznacza to, że możesz się zrekrutować i płacić, znając już swoje punkty.

Jeżeli wniosłeś opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna na twoim koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, należy zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję.

UWAGA! Opłatę rekrutacyjną jesteś zobowiązany wpłacić zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacyjnym. Niedokonanie wpłaty jest równoznaczne z brakiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ:

O zwrot opłaty rekrutacyjnej możesz ubiegać się wyłącznie w następujących przypadkach:

1)kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów;

2) została wniesiona więcej niż jedna opłata za ten sam kierunek;

3) wypisałeś się z uczelnianego systemu rekrutacyjnego przed jego zamknięciem;

4) nie wybrałeś kierunku, więc rejestracja była nieważna.

Zwrot opłaty występuje wyłącznie na  własnoręcznie podpisany przez Ciebie wniosek, do którego jesteś zobowiązany dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Wniosek powinieneś złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Pamiętaj, aby uczynić to nie później niż 30 października 2020 r. -  rekrutacja na semestr zimowy, a w  przypadku rekrutacji na semestr letni - nie później niż do 26 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdziesz w treści zarządzenia.

https://ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/3/20/2773a87f809305b4b7fb434aafb2647d/Zarządzenie%20nr%2032-2020%20z%20dnia%2019.03.2020%20Rektora%20UR%20w%20sprawie%20zasad%20wnoszenia%20opłaty%20za%20przeprowadzenie%20rekrutacji%202020_2021.pdf

Gdzie składać dokumenty i z kim się kontaktować?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA - mieści się w Przyrodniczo - Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Kolegium Nauk Medycznych przy ul. Warzywnej 1A budynek G4; 35-959 Rzeszów - pok. 016 i 018

Lekarski w j. polskim 178516834

Lekarski w j. angielskim 178516855

Dziekanat kolegium nauk medycznych 178721103

E-mail: rekrutacjalekarski@ur.edu.pl

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie uniwersytetu oraz po wejściu do systemu rekrutacyjnego. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania jakie dokumenty należy dostarczyć, co zrobić, jeśli w systemie widnieje "rejestracja niekompletna" oraz na wszystkie inne wątpliwości.

WYSOKOSĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH POBIERANE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

Kierunek lekarski 

 cały cykl kształcenia 192 000 zł

rok 32 000 zl

semestr 16 000 zł

https://ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/6/15/4fe49e88508fb120fa64a0170228eca5/zał%20nr%202%20wysokość%20opłat%20za%20usługi%20edukacyjne%20na%20st.%20niestacjonarnych.pdf

FAQ https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/faq

 

Kontakt z nami


Do
góry