Informacje o przedmiocie


Rok studiów I
Liczba ECTS 7
Sposób zaliczenia Egzamin

Gdzie?


Katedra prowadząca zajęcia: Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej

Strona internetowa Katedry: http://www.biologia.zabrze.sum.edu.pl

Gdzie odbywają się zajęcia? Budynki uczelnianego kampusu, Rokitnica, ul. Jordana 19


Jak wyglądają zajęcia?


Zajęcia na Katedrze odbywają się raz w tygodniu i odbywają się przez cały rok akademicki. 

(semestr zimowy) Pierwsza część semestru to biologia molekularna, druga część to parazytologia.  

Zajęcia rozpoczynają się prelekcją na dany temat, następnie przeprowadzana jest wejściówka (jej forma zależy od asystenta), po czym przechodzi się do pracy na mikroskopach (albo laboratorium przy niektórych tematach z biologii). Warto dobrze pisać wejściówki, bo potem na podstawie średniej z ocen przyznawane są dodatkowe pkt (1-5), które są dodawane do wyniku z egzaminu. 

Na Katedrze panuje atmosfera przyjazna studentom, asystenci są pomocni, dają możliwość popraw wejściówek w dogodnych terminach, jeżeli komuś nie powiedzie się w trakcie zajęć. 

W ramach tematów z parazytologii zadaniem studentów jest rozpoznanie preparatów mikroskopowych ("szkiełek") z ludzkimi pasożytami.

Podczas zajęć dotyczących biologii molekularnej student ropoznaje pod mikroskopem m.in poszczególne chromosomy człowieka występujące w prawidłowym kariotypie (w tym również te obarczone aberacjami) oraz etapy podziału komórki. 

W drugim semestrze niejako kontynuacją biologii molekularnej jest przedmiot genetyka, który wprowadza studenta w zagadnienia mechanizmów dziedziczenia, objawów i przyczyn wybranych chorób genetycznych. Pierwsza część semestru to zajęcia na Katedrze. Część zaliczeń jest przeprowadzana w formie wejściówek, część jako prezentacje przygotowane w parach i przedstawiane przed grupą. Końcówka zajeć to zajęcia kliniczne w szpitalu + wykłady stacjonarne.

Na zajęcia potrzebny Wam będzie fartuch lekarski, zeszyt z białymi kartkami i dużo kredek.

 

 

 


Jak sprawdzana jest wiedza?


Na każde ćwiczenia obowiązuje odpowiedni zakres materiału. Rozpiska jest wywieszona w gablotce przed Katedrą. 

Na początku każdych zajęć po prelekcji pisze się krótką wejściówkę - 5 pytań otwartych z obowiązującego na dane zajęcia zakresu materiału.

Po 6 zajęciach z parazytologii odbywa się zaliczenie, które składa się części praktycznej - "szkiełek" (należy rozpoznać pod mikroskopem 5 pasożytów) i części teoretycznej -  testu zamkniętego. Zdanie "szkiełek" jest jednym z warunków dopusczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu.

Po zakończeniu parazytologii rozpoczyna się część poświęcona biologii molekularnej.

Tak jak na parazytologii, zajęcia rozpoczynają się krótką wejściówk. Pod koniec zajęć odbywa się zaliczenie, które ma formę testu zamkniętego. 

Egzamin z biologii molekularnej odbywa się w sesji zimowej. Obowiązuje materiał z parazytologii, biologii molekularnej (ćwiczenia) + wykłady w e-learningu.

Na genetyce również piszemy wejściówki na początku zajęć, zaś przedmiot kończy się zaliczeniowym testem zamkniętym (100 pytań) w drugim semestrze.


Materiały i książki


  1. ZARYS PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ DLA STUDENTÓW, Rościsław Kadłubowski, Alicja Kurnatowska, Wydanie VII, PZWL Warszawa 1999.
  2. CHOROBY PASOŻYTNICZE, Alicja Buczek, Wydawnictwo LIBER, Lublin 2003
  3. PODSTAWY GENETYKI, Gerard Drewa i Tomasz Ferenc, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2003.

Kontakt z nami


Do
góry