Ty pytasz, my odpowiadamy!!

 

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?

Rok akademicki 2023/2024 oficjalnie rozpocznie się 2 października 2023 roku. Warto jednak już w połowie września śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej naszej Uczelni, gdyż w ubiegłych latach już w ostatnim tygodniu września odbywały się wykłady wprowadzające dla studentów pierwszorocznych oraz ślubowanie. 

Co to jest grupa dziekańska? 

Przypomina szkolną klasę :) Jest to podział Waszego rocznika na danym kierunku na około 20-28 osobowe grupy. W jej obrębie będziecie odbywać większość zajęć na pierwszym roku. 

Od kiedy można wypożyczać książki z biblioteki? 

Aby wypożyczyć książki z naszej biblioteki musisz posiadać legitymację studencką UMP. Po jej otrzymaniu będziesz mógł założyć i opłacić konto czytelnika. Dopiero wtedy możliwe będzie wypożyczenie książek. 

Kim jest Starosta_ka Roku/Grupy?

Starosta_ka Roku to przedstawiciel_ka całego rocznika studiującego na danym kierunku. Do jego obowiązków należy załatwianie wszelkich formalności z Władzami Wydziału, pracownikami administracyjnymi i nauczycielami akademickimi. Jest to osoba, która służy swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów i ewentualnych konfilktów. Jego/Jej pomocnikami są Starości Grup Dziekańskich, którzy skupiają się na sprawach własnej grupy dziekańskiej. 

Czym jest UCOS?

Jest to Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, które na naszej Uczelni znajduje się w budynku Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70. To właśnie tam udacie się, aby załatwić wszelkie sprawy związane z legitymacją studencką, uzyskać zaświadczenie o studiowaniu czy złożyć podanie do Dziekana. Jest to miejsce, gdzie załatwicie większość formalności związanych ze studiowaniem :)

Czym są punkty ECTS?

Jest to Europejski System Transferu Punktów, którego celem jest ujednolicenie reguł prawnych dotyczących organizacji studiów oraz usprawnienie systemu studiowania na europejskich uczelniach. Ich liczba uzależniona jest od nakładu pracy studenta np. liczby godzin poszczególnych przedmiotów w danym semestrze. Liczbę punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu znajdziecie w sylabusie danego przedmiotu, czyli dokładnym opisie danego przedmiotu wraz z jego programem nauczania. 

Czym są zajęcia fakultatywne?

Zazwyczaj na każdym kierunku studiów, co roku zostają nam "wolne" punkty ECTS, które należy wykorzystać zapisując się na wybrane przez siebie fakultety. Sami wybieracie na jakie zajęcia chcecie uczęszczać, a wybór jest naprawdę szeroki - zajęcia sportowe, językowe czy dotyczące wybranych dziedzin medycyny. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Co to jest kolokwium?

Inaczej "kolos" czy "koło". Przypomina szkolny sprawdzian. Przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej test weryfikujący wiedzę z zagadnień omawianych na ćwiczeniach/seminariach/wykładach.  Na podstawie wyników kolokowium studenci dopouszczani są do egzaminu końcowego.

Co to jest wejściówka?

Najczęściej jest to krótki test, podobny do szkolnej kartkówki. Sprawdza przygotowanie studentów z zagdanień, które będą omawiane na ćwiczeniach. Zazwyczaj odbywa się przed rozpoczęciem danych zajęć, a jej zaliczenie często jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w ćwiczeniach. 

Co to jest wyjściówka?

Do wyjściówki, czyli sprawdzianu wyjściowego przystępują studenci, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby punktów z kolokwiów, aby zostać dopuszczonymi do egzaminu końcowego. Jest to kolokwium objemujące swoim zakresem całość materiału omawianego na zajęciach.

Jak wyglądają zajęcia? 

Istnieją 3 główne formy zajęć:

  • Wykłady - zajęcia online lub w formie stacjonarnej dla całego roku studiującego na danym kierunku. Prowadzący wykład przedstawia zagadnienia związane z danym temant, zwraca uwagę na najistotniejsze kwestie. Są bardzo dobrym wprowadzeniem do omawianego działu i pomocne w rozplanowaniu nauki czy usystematyzowaniu swojej wiedzy. Po zakończeniu wykładu studenci mogą zadawać pytania wykładowcy, aby rozwiać swoje wątpliwości. 
  • Seminaria - odbywają się w obrębie grupy dziekańskiej. Najczęsciej przyjmują formę dyskusji z prowadzącym i resztą studentów nad omawianym zagadnieniem. 
  • Ćwiczenia - zajęcia praktyczne prowadzone pod okiem asystentów pozwalające wcielić w życie przyswojoną wiedzę teoretyczną.

Co to jest sesja ciągła?

Typ sesji obowiązujacy na naszej Uczelni, dzięki której mamy możliwość pisania egzaminów oraz zaliczeń w trakcie całego roku, np. krótko po zakończeniu danego przedmiotu. Pozwala to uniknąć nawału nauki pod koniec semestru i zaliczać przedmioty wtedy, kiedy jesteśmy na bieżąco z materiałem. 

Co to jest sylabus? 

Informator dotyczący danego przedmiotu zamieszczany przez Kierownika Katedry w systemie WISUS. Zawiera on szczegółowy opis programu nauczania, wykaz literatury oraz wymagania i kryteria egzaminacyjne. 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry