Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu istnieją 4 wydziały oraz jest prowadzona rekrutacja na 19 kierunków studiów. Przeprowadzimy Was teraz przez ten proces - mamy nadzieję, że trochę Wam go ułatwimy!


 

Musicie zaprzyjaźnić się ze stroną UMP - www.ump.edu.pl  i zakładką Rekrutacja

Kiedy wybierzecie opcję ,,Studia jednolite magisterskie i studia I oraz II stopnia’' będziecie mieli dostęp do wielu kafelków - odnośników do miejsc na stronie, gdzie dowiecie się wszystkich niezbędnych informacji! Znajdziecie między innymi zasady rekrutacji, progi punktowe z zeszłego roku oraz limity przyjęć na dany kierunek. 

 

 

Jak zarejestrowac się na studia?

 

Z panelu kafelków wybieramy opcję ,,Rejestracja, a następnie w górnym czarnym pasku wybieramy opcję ,,Formularz rekrutacyjny. Po jego otwarciu musimy go wypełnić, do czego niezbędne będzie nam od razu zdjęcie, którego rozmiar nie może przekroczyć 2 MB.

 
Informacja dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia
Jeśli nie macie dowodu osobistego, to w miejscu na jego numer musicie podać numer innego ważnego dokumentu, potwierdzającego waszą tożsamość, np. paszportu - wtedy, nawet jeśli do czasu ogłoszenia wyników matur i rekrutacji otrzymacie już dowód osobisty, legitymujecie się tym samym dokumentem, który wpisaliście w systemie rekrutacji!
 

Po wypełnieniu formularza możecie w dowolnym momencie rekrutacji dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej - wynosi ona 85 zł na kierunek lekarski, niezależnie czy stacjonalnie czy niestacjonarnie. Ternim wniesienia opłaty to 08.05-30.06.23 do godziny 15:00. Bardzo ważne jest to, że na każdym kierunku studiów macie przyznany inny numer rekrutacyjny, który jest przypisany do Waszej aplikacji i który podajecie w tytule przelewu. Nawet jeśli pomylicie się z numerem, zawsze możecie poprosić o zwrot pieniędzy i wykonać ponownie prawidłowy przelew.

 

Czas na rejestrację i wypełnienie formularza oraz wszystkich niezbędnych danych w systemie macie od 8 maja do 30 czerwca. Jeśli ktoś zdawał egzamin, który jest odpowiednikiem matury za granicą i zna już jej wyniki wcześniej, musi wpisać je do systemu do 30 czerwca. 

Jeśli podchodziliście do polskiej matury, czas na wprowadzenie jej wyników macie do 12 lipca do godziny 15:00. Warto zrobić to jak najwcześniej, żeby być już spokojnym, że są one w systemie.

 

Następnie pojawiają się listy rankingowe, na których widnieje lista wszystkich osób, które aplikowały na dany kierunek i tryb studiów, a numery osób, które się dostały są oznaczone innym kolorem. Pod numerem ostatniej osoby, która się dostała, widnieje kreska, która oddziela ją od pozostałych aplikujących.

 

Pierwsza lista rankingowa pojawi się do 14.07.2023r. Osoby przyjęte z pierwszej listy mają czas na dostarczenie dokumentów do 18.07.23 do godziny 15:00.

 

Musicie dostarczyć do Działu Rekrutacji:

 

  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
  • dowód osobisty do wglądu (w przypadku dostarczania dokumentów przez pełnomocnika – do wglądu kopia notarialna dowodu osobistego),
  • oryginał świadectwa dojrzałości,
  • oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego,**
  • oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB,***
  • jedną fotografię czytelnie podpisaną,
  • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego.****

* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”

*** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/

**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

Wszystkie dokumenty powinniście przygotować w białej, odpowiednio opisanej teczce. 

 

Jeśli nie jesteście w stanie dostarczyć swoich dokumentów osobiście, to możecie upoważnić pisemnie zaufaną osobę do ich przekazania. Ważne jest jednak, że do upoważnienia musicie jeszcze dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości potwierdzoną notarialnie

 

Ostatnia wstępna lista przyjętych pojawi się 1 sierpnia.


Istnieją również listy uzupełniające - ktoś mógł dostać się na studia w kilku miejscach, ale ostatecznie wybierze tylko jedną uczelnię, w związku z czym może zwolnić się miejsce dla Ciebie! Pierwsze listy uzupełniające zaczną się pojawiać już od 1 sierpnia.

 

Ostateczna lista przyjętych na dany kierunek studiów będzie ustalona do 25 sierpnia.


 

Egzamin

 

W przypadku aplikowania na kierunki takie jak np. Techniki Dentystyczne do rekrutacji zaliczany jest egzamin praktyczny, organizowany przez uczelnię. Jego termin oraz zakres materiału znajdziecie na stronie rekrutacji.

 


 

Studia niestacjonarne

 

Jeśli chodzi o studia niestacjonarne, rekrutacja zaczyna się później, ponieważ znamy już wtedy wyniki rekrutacji stacjonarnej i wiemy, czy wystarczyło nam punktów, by dostać się na nasz wymarzony kierunek. Wówczas rekrutacja zaczyna się 1 sierpnia i kończy 16 sierpnia o godzinie 15:00. W zależności od kierunku, pod koniec sierpnia pojawia się ostatnia wstępna lista przyjętych, następnie od tego samego dnia zaczynają pojawiać się uzupełniające listy rankingowe.

 

Do 14 września znamy już pełną listę studentów.


 

Studia drugiego stopnia

 

Jest również otwarta rekrutacja na studia drugiego stopnia. Trwa ona do 31 sierpnia, a do 11 września pojawia się ostateczna lista przyjętych. Jeśli ktoś zrezygnuje ze studiów, wówczas decyzję o tym, czy powstanie lista uzupełniająca, podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

 

Na studia drugiego stopnia również obowiązują egzaminy praktyczne - o ich zakresie oraz terminach informacje znajdziecie w zakładce rekrutacja. 


 

Progi punktowe

 

Często pytacie o progi punktowe na dany kierunek - uczelnia podaje tylko progi z zeszłego roku i jest to wynik ostatniej osoby, która dostała się na dany kierunek i tryb studiów. Progi ustalają Wasze wyniki matur - jeśli w tym roku uczniowie napiszą maturę lepiej, to próg na wszystkie kierunki studiów prawdopodobnie wzrośnie. 

W roku 2022 próg punktowy na kierunek lekarski wynosił 158 na studia stacjonarne i 123 na niestacjonarne. Progi punktowe na inne kierunki znajdziecie na tej stronie: https://www.ump.edu.pl/rekrutacja/studia-I-II-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/progi-punktowe

 

Odpowiemy też, jak to jest z przedmiotami, które macie do wyboru. Na wielu kierunkach obowiązują Was dwa przedmioty obowiązkowe - biologia oraz chemia/fizyka. Dodatkowo podajemy również swoje wyniki z matury podstawowej z matematyki. W przypadku kierunków, na których obowiązują dwie matury,  matura z matematyki jest tą, która roztrzyga o przyjęciu osób, które mają tyle samo punktów - przykładowo: jeśli dwóch uczniów uzyskało 160 punktów z matur obowiązkowych, to ten, który miał 86 punktów z matury podstawowej z matematyki będzie wyżej na liście od tego, który miał 68 punktów. 

Jeśli natomiast było dużo więcej osób o tych samych wynikach, obowiązuje dodatkowe kryterium - najczęściej bierze się pod uwagę wyższy wynik z matury z biologii - możecie się wtedy spotkać z zapisem progów w postaci 163 + 85 biologia.

 

W przypadku nowej matury 1 punkt jest przeliczany na 1 %. W przypadku matury podstawowej, w wypadku starej matury, jej przelicznik to 1 punkt na 0,5 %.

 

Jeśli ktoś jest finalistą Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, ma pierwszeństwo w rekrutacji na kierunkach Dietetyka i Kosmetologia. 

 

 

Poprawa matury
 

Jeśli uda Wam się podwyższyć wynik z matury, należy o tym jak najszybciej poinformować Dział Rekrutacji, ponieważ wtedy zostanie on poprawiony w systemie i będziecie odpowiednio wyżej na listach rankingowych. Listy te nie działają wstecz - jeśli ktoś już dostał się na studia, to nawet, jeśli inna osoba podwyższyła swój wynik i jest on lepszy od wyniku pierwszej osoby, to nie zostanie ona skreślona z listy. 

 


 

W czasie rekrutacji warto zapisać sobie adres mailowy do Działu Rekrutacji - rekrutacja@ump.edu.pl. Będzie Wam szczególnie przydatny, jeśli będziecie chcieli się z nim skontaktować, a dodzwonienie się będzie trudne. Mail ten jest w okresie rekrutacji codziennie sprawdzany, a Panie z Rekrutacji bardzo szybko odpisują na wiadomości :)  

 

 

 

Kontakt z nami


Do
góry