Aplikacja – terminy i zasady kwalifikacji 2020/2021

 

Drogi Maturzysto, droga Maturzystko!

Jeśli pragniesz aplikować na kierunek lekarski i wstąpić w szereg studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, to dobrze trafiłeś! Z naszą pomocą bez problemów przebrniesz przez proces rejestracji, stając się jednym z nas.

 

I.Terminarz

Data

Wydarzenie

1.07.2020-23.08.2020 godz. 23:59

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych

Wszystkiego dokonujesz przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) -https://www.irk.uj.edu.pl/

11.08.2020

Ogłoszenie wyników matur

do 23.08.2020

Wprowadzenie do systemu ERK wyników matur oraz osiągnięć w olimpiadach i konkursach

do 25.08.2020

Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

31.08.2020

Ogłoszenie pierwszej listy rankingowej

Nie martw się, jeśli nie uda Ci się znaleźć na niej swojego nazwiska. Przez prawie całe wakacje będą ogłaszane kolejne listy rankingowe z malejącymi progami punktowymi.

I tura: 1-4.09

II tura: 7-8.09

III tura: 9-10.09

Wpisy na studia

…i pierwsza okazja, żeby poznać Peer Supportową ekipę tworzącą dla Ciebie tę stronę i wszystkie wydarzenia pomagające przetrwać pierwszy rok!

W tym okresie zakwalifikowaniu z pierwszego naboru przyszli studenci po zatwierdzeniu w systemie formularza ,,dane do wpisu” zanoszą do Dziekanatu wymagane dokumenty (o nich też trochę później).

do 28.09.2020

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

Dokonując w Dziekanacie wpisu na studia otrzymasz skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Możesz je zrobić w miejscu wskazanym przez uczelnie (w Krakowie) lub prywatnie w swoim miejscu zamieszkania, ale pamiętaj, że musicie dostarczyć zaświadczenie z powrotem do Dziekanatu w podanym terminie.

 

 

II. Zasady kwalifikacji

Przy kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki matury oraz osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

 

UWAGA! Od tego roku przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym!

 

Przedmioty brane pod uwagę to biologia (R), chemia (R) i matematyka (R). Wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym to suma punktów z 3 przedmiotów podzielona przez 3 (wartość od 0 do 100).

Wymogiem formalnym (obowiązuje też olimpijczyków!) jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym oraz minimum 40% z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym! *

 

* w przypadku studiów niestacjonarnych wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 50% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

 

 

III. Dokumenty wymagane przy wpisie na studia:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
  • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu IB, lub świadectwa EB, lub dokumentu zagranicznego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokument, zawierające informacje o uzyskanych wynikach wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
  • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu (oprócz dyplomu IB), który został sporządzony w języku innym niż polski.

 

IV. Olimpiady i konkursy

1. Olimpiady ogólnopolskie

Tytuł Finalisty etapu centralnego daje możliwość uzyskania 100% punktów* z przedmiotu przypisanego do konkretnej olimpiady, natomiast tytuł Laureata etapu centralnego sprawia, że otrzymujecie 100% punktów* ze wszystkich przedmiotów (maksymalny wynik kwalifikacji).

 

*przy spełnieniu wymogu formalnego (wyżej)

 

Lista olimpiad i odpowiadający im przedmiot w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Olimpiada Biologiczna – biologia

Olimpiada Chemiczna – chemia

Olimpiada Matematyczna – matematyka

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – matematyka

Olimpiada Wiedzy Technicznej – matematyka

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – biologia

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – matematyka

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – matematyka

 

Olimpiady Międzynarodowe

Każdy uczestnik lub medalista poniższych olimpiad międzynarodowych na etapie finału otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji:

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt

 

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

 

Maksymalny wynik kwalifikacji otrzymuje laureat Polskich Eliminacji, uczestnik i zwycięzca finałów międzynarodowych

Przydatne linki:

Strona IRK: https://www.irk.uj.edu.pl/

Strona Wydziału Lekarskiego CMUJ: http://www.wl.uj.edu.pl/

Kontakt z nami


Do
góry