Słowniczek studenta

 

bazy, giełdy, banki - zbiór pytań z kolokwiów i/lub egzaminów z poprzednich lat

biofiz (biosyf) -  biofizyka

biolomolo - biologia molekularna

dysk - nieoficjalny internetowy dysk Google z informacjami, książkami, notatkami i wykładami przekazany przez wyższy rocznik

dziekan - szef wydziału uczelni

ECTS - są to punkty przyznawane w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów i odzwierciedlają “trud włożony w zaliczenie przedmiotu". Są ważne przy m.in. wyjazdach z programu ERASMUS+. Dla studenta pierwszego roku nie studiującego innego kierunku - raczej nieistotne. Ważne są przy wybieraniu przedmiotów, ale na lekarskim nie ma takiej możliwości - wszyscy studiujemy to samo

grupa ćwiczeniowa (sekcja) - dodatkowy podział wewnątrz grupy dziekańskiej, na części z nich (anatomia, histologia, biofizyka, informatyka) będziecie podzieleni na dwie sekcje (A i B)

grupa dziekańska - liczy ok. 20-26 osób i jest podstawowym sposobem podziału studentów - w tych grupach chodzicie na zajęcia

histo - histologia

IFMSA-Poland  - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, działające w Polsce i na świecie; szczegóły w zakładce Kim jesteśmy

Juwenalia - kilkudniowa impreza, odbywająca się w kwietniu/maju podczas której organizowane są koncerty i inne event’y

kierownik ćwiczeń - osoba, kierująca ćwiczeniami w ramach zajęć jednego przedmiotu 

kierownik katedry - szef katedry, która jest częścią wydziału 

kolokwium (kolos) - test sprawdzający wiedzę z kilku zajęć

Maryna - ulica Mariacka, na której znajdują się bary 

praksy - praktyki wakacyjne 

rada pedagogiczna - jest to semestralne spotkanie starostów grup z przedstawicielami zakładów i katedr, dziekanatu oraz opiekunem roku; na radzie ustala się terminy zaliczeń, egzaminów oraz rozwiązuje problemy dotyczące dydaktyki

rektor - najważniejsza osoba na uczelni 

rozbójnik, rozbój, barabasz, pirat, korsarz, semestralka, zbój - dodatkowe zaliczenie dla osób, które nie uzyskają wystarczająco punktów/wystarczających ocen z danego przedmiotu

skrypt - nieoficjalny, sporządzony przez studentów zbiór najważniejszych zagadnień z danego przedmiotu, nie należy o nim wspominać przy prowadzących ani przynosić na zajęcia; wyjątkowo może być także oficjalny skrypt katedry (Biochemia)

starosta grupy - o reprezentant grupy, który w jej imieniu załatwia różne sprawy na uczelni - to z nim kontaktują się prowadzący, uczestniczy on W obradach Rady Pedagogicznej, kontaktuje się z dziekanatem w sprawach, które dotyczą całej grupy; ogólnie - dba o dobro grupy w szerokim tych słów znaczeniu. Starostę grupa sama wybiera na początku roku akademickiego i należy to zrobić najwcześniej

starosta roku - wybierany na początku roku akademickiego (zazwyczaj spośród starostów grup), odpowiada za kontakt z dziekanatem i katedrami reprezentując cały rok; powinna być to osoba zorganizowana, pomysłowa, komunikatywna i potrafiąca pogodzić sprzeczne interesy.

szkiełka - zaliczenie praktyczne z histologii, polegające na rozpoznawaniu struktur i preparatów pod mikroskopem

szpilki - zaliczenie praktyczne z anatomii, polegające na rozpoznawaniu struktur, w które wbite są szpilki 

Śumper - osoba studiująca na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

ŚUMposting - popularna strona z memami dotyczącymi życia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

wejściówka - kartkówka na wstępie zajęć z tematów podanych na stronie katedry; sprawdza przygotowanie na dane zajęcia i obejmuje tematyką zajęcia, na których się odbywa. 

zerówka - egzamin w terminie zerowym, przed sesją (zazwyczaj dla osób z bardzo dobrymi wynikami)

Kontakt z nami


Do
góry