WAŻNE KONTAKTY
 

Strony internetowe:

http://wl.ump.edu.pl/

Pod tym linkiem znajdziecie też liczne wskazówki dla I roku

http://wl.ump.edu.pl/informacje-wydzialowe/studenci-i-rok

A tutaj ramowy program nauczania

ramowy program nauczania

Dziekanat Wydziału Lekarskiego:
  Uczelniane Centrum Obsługi Studenta (UCOS)

Collegium Stomatologicum

ul. Bukowska 70 na I piętrze
 


 

SPRAWY FORMALNE

 

W trudnych sytuacjach dydaktycznych należy zwracać się do niżej wymienionych osób, przestrzegając następującej hierarchii:
1. Starosta grupy - jeśli sprawa dotyczy jego kompetencji
2. Starosta roku - jeśli sprawa dotyczy jego kompetencji
3. Koordynator dydaktyczny przedmiotu.
4. Kierownik jednostki.
5. Opiekun roku.
6. Prodziekan ds. danego roku.
5. Dziekan WL.
6. Prorektor ds. studenckich.

Oznacza to, że nie piszemy do Dziekana/Rektora pism w sprawie przeniesienia się z jednego fakultetu na drugi albo informacji o planowanej nieobecności. W razie wątpliwości, do kogo zwrócić się z danym problemem, skontaktuj się ze starostą lub opiekunem roku.

 

A co jeśli trzeba napisać jednak samemu…
 

Choć tak jak było napisane powyżej - w większości przypadków nie będzie takiej konieczności, to zdarzają się sytuacje, że maila/pismo trzeba będzie napisać jednak samemu.

Poniżej znajdziecie kilka podstawowych porad, by nie tracić za dużo czasu na zastanawianie się nad chociażby tym, jak rozpocząć maila.

 

1) Najbezpieczniejszym przykładem rozpoczęcia są poniższe zwroty:

Szanowny Panie Magistrze, Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Profesorze

z uwzględnieniem, że należy pamiętać, by użyć właściwego dla danej osoby tytułu - tzn. trzeba uważać, by nie nazwać doktora zarówno magistrem, jak i profesorem. Jeśli macie wątpliwość jaki tytuł ma wasz wykładowca/ prowadzący wystarczy wpisać jego imię i nazwisko w Google - na stronie UMP są podani wszyscy pracownicy z ich tytułami. ;)

2) W samej treści wiadomości pamiętajcie, by unikać potocznego słownictwa oraz stosować podstawowe zwroty i formy grzecznościowe.

3) Kończąc maila mile widziane jest napisanie „z poważaniem” (UWAGA: nie stawiamy po nim przecinka!) lub „z wyrazami szacunku”.

4) Nie zapomnijcie też się podpisać oraz dodać z jakiej jesteście grupy, roku i kierunku i jaki macie numer indeksu. ;)

 

Dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości podsyłam do ciekawego wpisu na blogu.
http://www.zaparzeciherbate.pl/jak-napisac-e-mail-do-wykladowcy/

 

Kiedy do Pani Dziekan?

Zdarzają się sytuacje, że trzeba zwrócić się bezpośrednio do Pani Dziekan - tu na szczęście dziekanat wyszedł nam naprzeciw - gotowy wzór podania znajduje się na stronie WL I - http://wl1.ump.edu.pl/informacje-wydzialowe/wzory-drukow. W tej sytuacji wystarczy jedynie wypełnić podanie komputerowo. Pamiętajcie jednak, że podpis powinien być własnoręczny, a pismo należy zanieść do dziekanatu (a nie wysłać drogą elektroniczną).

 

Indywidualna organizacja zajęć

1.Czym jest IOZ - indywidualna organizacja zajęć?

Indywidualna Organizacja Zajęć to inny sposób realizacji przedmiotów obowiązkowych przewidzianych na dany rok studiów (wliczając w to Praktykę wakacyjną). Polega ona na uczęszczaniu przez studenta na zajęcia z przedmiotów z różnymi grupami dziekańskimi, co umożliwia dopasowanie indywidualnego planu zajęć dla studenta w szczególnej sytuacji życiowej. Przyznawana jest ona na okres wskazanego we wniosku semestru lub roku akademickiego.

2.Kto może ubiegać się o IOZ?

O Indywidualną Organizację Zajęć może ubiegać się każdy student, który jest w sytuacji życiowej, która utrudnia mu realizację przedmiotów na studiach zgodnie z wyznaczonym planem zajęć dla danej grupy dziekańskiej. Należy pamiętać, że IOZ przyznawana jest w sytuacjach szczególnych, co podlega ocenie właściwego Prodziekana.

3.Jak wygląda procedura przyznawania IOZ?

Procedura przyznawania IOZ polega na złożeniu poprzez UCOS wniosku o przyznanie Indywidualnej Organizacji Zajęć do właściwego Prodziekana wraz z listą przedmiotów do realizacji w trybie IOZ oraz z propozycjami grup, z którymi chciałoby się uczęszczać na dane zajęcia. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód od koordynatorów przedmiotów, wniosek poprzez UCOS trafia do właściwego Prodziekana i podejmowana jest decyzja o zgodzie lub odmowie IOZ.

4.Jak przygotować wniosek o Indywidualną Organizację Zajęć?

1) Najpierw należy pobrać wzór wniosku do właściwego Prodziekana ze strony WL UMP. Wniosek trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić, by mógł zostać on rozpatrzony. Przydatne jest dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów poświadczających wiarygodność uzasadnienia.

2) Należy sporządzić listę przedmiotów, które chcielibyśmy realizować w trybie IOZ. Następnie najlepiej zadzwonić do UCOS i zapytać, czy potrzebne są zgody koordynatorów przedmiotów na realizację danego przedmiotu w trybie IOZ. W przypadku zajęć klinicznych należy upewnić się, czy jest miejsce w grupie klinicznej, z którą chcielibyśmy realizować dany przedmiot. Zgodę koordynatora przedmiotu można uzyskać poprzez napisanie maila przez pocztę uczelnianą do właściwego pracownika uczelni. Udokumentowaniem uzyskania zgody będzie zrzut ekranu z poczty uczelnianej z zapisem korespondecji, w której została wyrażona zgoda na realizację danego przedmiotu w trybie IOZ.

3) Następnie wniosek uzupełniony o konieczne zgody koordynatorów przedmiotów oraz o listę przedmiotów do realizacji w trybie IOZ i propozycje grup dziekańskich, z którymi te przedmioty miałyby być realizowane, należy przekazać do UCOS i oczekiwać na decyzję Prodziekana.

5.Co, gdy dostanę decyzję pozytywną o przyznaniu IOZ?

Gdy zapadnie pozytywna decyzja o przyznaniu IOZ, zostaniemy przydzieleni przez pracownika UCOS do właściwych grup dziekańskich w obrębie przedmiotów zawartych we wniosku. Nie pozostaje nic innego, jak zacząć uczęszczać na zajęcia w nowym trybie. A w praktyce: Najlepiej każdorazowo przed zmianą grupy uprzedzać katedry mailowo o tym fakcie, gdyż często jest tak, że katedra ma pobrane listy obecności na zajęciach według grup dziekańskich i może zdarzyć się, że nie będzie nas jako osoby na IOZ na liście obecności.


 

UBEZPIECZENIE I OPIEKA ZDROWOTNA
(cytowane informacje pochodzą z Informatora dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego I)

 

"Zgodnie z przepisami studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby studiujące, do ukończenia 26 lat, mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. W tym celu jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia, jako członka rodziny. Jeśli student nie ma takiej możliwości, gdyż np. rodzice nie są ubezpieczeni, nie posiada także żadnej innej podstawy do objęcia go ubezpieczeniem, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swoją uczelnię. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działaność gospodarczą, obowiązek ten spoczywa na im samym.
 

Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia studenta?

  • druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA - czyli dowód zgłoszenia do ubezpieczenia jako członka rodziny,
  • aktualna legitymacja studencka,
  • zaświadczenie z zakładu pracy rodzica lub inny dokument potwierdzający opłacanie składek.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni. W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. W przypadku przyjęca do szpitala można zrobić to w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe - to w ciagu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala.


Na jakich zasadach osoba studująca poza miejscem zamieszkania może korzystać z opieki lekarza pierwszego kontaktu?
Każdy ubezpieczony w NFZ, także student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony www.nfz-poznan.plTak jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.
 

Dokąd należy się wybrać w przypadku nagłego zachorowania?
W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej podstawowej opieki. Może być ona sprawowana w przychodni lub w innej placówce, która podpisała z przychodnią umowę. Każda placówka powinna umieścić w widocznym miejscu informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej - wraz z adresem i numerem telefonu. W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie."

 

Jak uzyskać pomoc stomatologiczną?
W stanach nagłych można wybrać się do Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70. Po uprzedniej rejestracji (po lewej stronie od głównego wejścia), należy skierować się do Pomocy Doraźnej na poziomie B1 budynku. 

 

Czym jest ubezpieczenie NNW, ile kosztuje i jak je wykupić?
Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykupienie go na okres jednego roku akdemickiego kosztuje 40 zł, opłacane jest za pośrednictwem serwisu WiSUS (zakładka ASIA). Po opłacie należy wydrukować potwierdzenie przelewu i osobiście dostarczyć je w nieprzekraczalnym terminie (podanym przez uczelnię) do Dziekanatu.


 

Przychodnia studencka

 

Unimedyk. Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna

Adres: Collegium Heliodora Święcickiego, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kontakt: 61 829 11 11

 

Kontakt z nami


Do
góry