Wiemy, że czasem natłok nowych, niezrozumiałych słów może przytłoczyć, a czasem wstyd spytać o ich znaczenie. Dlatego w tym miejscu zebraliśmy te najważniejsze, tworząc słowniczek studenta!


Ankietasystem umożliwiający anonimową ocenę przedmiotów i prowadzących, dzięki któremu uczelnia może wychwycić nieprawidłowości oraz wprowadzić potrzebne zmiany, ale także docenić dobrze i prostudencko funkcjonujące katedry.


Asystent - osoba prowadząca ćwiczenia, może być na stale "przypisana" do Waszej grupy lub zmieniać się co jakiś czas (co tydzień, co zajęcia, itp.).


Ćwiczenie - zajęcia praktyczne pod okiem prowadzącego.


Documaster - system pozwalający drukować/kserować/skanować dokumenty w rozmieszczonych na terenie budynków uczelni urządzeniach wielofunkcyjnych za pomocą legitymacji studenckiej, po uprzednim zasileniu i internetowym przesłaniu dokumentów na konto

(instrukcję znajdziecie w zakładce "WiSUS - co to jest i jak z niego korzystać?")


Dom Studencki,  DS inaczej akademik. Nasza uczelnia dysponuje sześcioma Domami Studenckimi:

 • DS Eskulap,
 • DS Karolek,
 • DS Aspirynka,
 • DS Medyk,
 • DS Wawrzynek.

Więcej informacji o akademikach znajdziecie w zakładce "Jak odnaleźć się w Poznaniu - gdzie mieszkać, czym się poruszać?".


Dziekan osoba zarządzająca danym wydziałem.

Dziekanem Wydziału Lekarskiego jest dr hab. Maciej Cymerys. Można zostać przyjętym przez Dziekana we wtorki i czwartki, o ustalonych godzinach, jednak większość spraw z Dziekanami załatwia starosta roku.


Dziekanat - biuro administracyjne, w którym załatwia się sprawy z Dziekanem oraz Prodziekanami. Jest to główne miejsce odbioru i dostarczania wszelkich dokumentów m.in. legitymacji studenckiej. Dziekanat, a właściwie Uczelniane Centrum Obsługi Studenta (UCOS) znajduje się w Collegium Stomatologicum (ul. Bukowska 70) na I piętrze.

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek: 7:30-15:00
wtorek: 11:00-15:00
środa: 7:30-15:00
czwartek: 7:30-15:00
piątek: 11:00-15:00


ECTS - Europejski System Transferu Punktów, program pozwalający ujednolicić studia w całej Europie. Aby zaliczyć rok, trzeba uzbierać określoną liczbę punktów (punktacja zależy od przedmiotu, ECTS przydzielane są po jego zaliczeniu).


Egzamin - są nim zakończone przedmioty najbardziej istotne, obejmuje całość materiału z danego roku (bądź kilku lat, jeśli przedmiot odbywa się na przełomie lat akademickich). Punkty z egzaminu są przeliczane na oceny (2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0), są one potem wliczane są do średniej. Aby zdać egzamin (ocena 3.0), zwykle należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi (wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w sylabusach). Na egzamin należy przyjść ubranym na galowo. Można go poprawiać dwa razy.


Fakultet zajęcia wybierane przez studentów na początku roku akademickiego. Zwykle zaliczenie z nich (czasem za obecność, czasem zakończone testem czy inną formą pisemną) daje nam 1 punkt ECTS, niektóre 2 punkty. Wybranie i zaliczenie ich jest obowiązkowe, ponieważ bez nich nie uzyska się puli punktów warunkujących zakończenie roku!


Grupa dziekańska - grupa, do której przydzieleni są studenci przed początkiem roku akademickiego (w przypadku osób z najwyższymi wynikami, mogą one same wybrać numer grupy dziekańskiej, pozostali są losowani). Przypomina klasę, ponieważ z grupą ma się wszystkie zajęcia, wspólnie pisze się zaliczenia i egzaminy, to z nimi spędzi się sześć lat studiów. Warto więc postarać się o współpracę i przyjazną atmosferę, ponieważ można tym wiele zyskać! :) 


Immatrykulacja - uroczystość oficjalnego włączenia w poczet studentów i złożenia przysięgi. Obecność i strój uroczysty obowiązkowe! :)


Kierownik katedryosoba zarządzająca daną katedrą.


Kolokwium (koło)sprawdzian z części materiału, czasem niezbędne jest zaliczenie przez uzyskanie danej liczby punktów, czasem punkty są wliczane do ogólnej puli uzbieranej z całego roku akademickiego i w ten sposób uzyskuje się zaliczenie. Niektórzy kolokwium nazywają "kolosem", na naszej uczelni przyjęło się "koło" ;)


OLAT, CITK - miejsce, w którym odbywa się większość egzaminów i zaliczeń. Jest to sala komputerowa wyposażona w niezbędne zabezpieczenia (kamery, nakładki na monitory uniemożliwiające czytanie z sąsiednich stanowisk). Dużym plusem takiego rozwiązania jest błyskawiczny (dostępny od razu po zakończeniu) wynik testu; nie trzeba czekać, aż zostanie on ręcznie sprawdzony.

Znajduje się on przy ulicy Parkowej 2 w Poznaniu.


Opiekun rokupracownik uczelni reprezentujący rok przed władzami uczelni. Osoba, do której można zwracać się z uwagami i problemami.


Osoba odpowiedzialna za dydaktykępracownik katedry, który odpowiada za prowadzenie danego przedmiotu. Zwykle jest to osoba, z którą należy się kontaktować w razie problemów.


Praktyki obowiązkowe zajęcia wakacyjne, odbywające się w wybranym przez studenta szpitalu. Trwają one 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu, 120 godzin lekcyjnych łącznie. Program praktyk oraz wszelkie dokumenty umożliwiające podpisanie umowy ze szpitalem zostają doręczone przez Opiekuna praktyk w drugim semestrze roku akademickiego.  


Prodziekan zastępca Dziekana, zajmuje się wyznaczonymi mu sprawami. Z Prodziekanami należy kontaktować się przez Dziekanat.


Prorektorzastępca Rektora, zajmuje się wyznaczonymi mu sprawami.

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu jest 6 Prorektorów:

 • Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Edmund Grześkowiak,
 • Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka,
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Michał Nowicki,
 • Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz,
 • Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Zbigniew Krasiński,                                
 • Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ewa Wender - Ożegowska.

Rektor osoba zarządzająca całą uczelnią.

Obecnie funkcję Rektora pełni Jego Magnificencja prof. dr hab. Andrzej Tykarski.


Rektorat jednostka administracyjna podległa Rektorowi i Prorektorom. 

Rektorat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znajduje się przy ul. Fredry 10 w Poznaniu (Collegium Maius).


RUSSRada Uczelniana Samorządu Studenckiego.


Seminarium rodzaj zajęć, coś pomiędzy wykładem a ćwiczeniami. Odbywa się w grupach dziekańskich. Seminarium prowadzone jest w formie "małego wykładu", jednak wymagane jest przygotowanie i aktywność. 


Sesja ciągła  typ sesji, dzięki której mamy możliwość pisania egzaminów oraz zaliczeń w trakcie całego roku, np. krótko po zakończeniu danego przedmiotu (w przeciwieństwie do tradycyjnej sesji, w której egzaminy odbywają się pod koniec każdego semestru.)


SKN - Studenckie Koło Naukowe.


Starosta ekonomiczny - osoba wchodząca w skład komisji przyznającej stypendia socjalne oraz zapomogi. W razie potrzeby pełni funkcję zastępcy starosty roku.


Starosta grupy - osoba kontaktująca się z prowadzącymi zajęcia w obrębie danej grupy dziekańskiej (np. w przypadku konieczności przełożenia zajęć). Starości grup wchodzą w skład tzw. Rady Roku.


Starosta roku - osoba odpowiedzialna za kontakt z kierownikami katedr i władzami uczelni. Do jej obowiązków należy m.in. ustalenie dat poszczególnych egzaminów i zaliczeń, reprezentowanie roku na Radach Pedagogicznych, gdzie przedstawiane są wszelkie uwagi dotyczące przedmiotów i propozycje zmian (zwykle Rady odbywają się raz w semestrze) oraz zarządzanie bieżącymi sprawami.


Sylabusinformator przygotowywany przez kierownika katedry danego przedmiotu, zawierający zakres materiału, wymagania i kryteria egzaminacyjne, wykaz literatury.


Szpilkiegzamin praktyczny z anatomii, polegający na wbiciu szpilek w preparat przez asystentów i konieczności rozpoznania wybranych struktur przez studenta.  


Wejściówka (wejście)krótkie pisemne sprawdzenie wiedzy na początku zajęć (ćwiczeń lub seminariów), podobne do kartkówki. Zwykle z wejściówek zbiera się punkty, które następnie są sumowane - uzyskanie konkretnej ich liczby jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.


Wirtualny indeksstrona, na której dostępne są informacje o zaliczeniach i ocenach z egzaminów.

System INDEKS należy do WiSUS (więcej informacji w zakładce "WiSUS - co to jest i jak z niego korzystać?").


WiSUS Wirtualny System Usług dla Studenta. Jest to strona, za pomocą której dokonuje się wszelkich działań, takich jak zapisy na fakultety, składanie wniosków, opłaty za ubezpieczenie, legitymację, akademiki. Tam również można uzyskać dostęp do indeksu oraz materiałów z zajęć.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce "WiSUS - co to jest i jak z niego korzystać?".


Wyjściówka (wyjście) jest to odpowiednik wejściówki, odbywający się pod koniec zajęć. Tak również określa się kolokwium zaliczeniowe dla osób, które nie uzyskały dostatecznej liczby punktów, warunkującej zdanie przedmiotu.


Wykładforma zajęć, która nie wymaga aktywnego udziału studenta. Wykłady są obowiązkowe, obecność nie zwykle nie jest kontrolowana.


Zaliczenie termin ten można różnie interpretować, w zależności od sytuacji. Zaliczeniem nazywa się kolokwium na prawach egzaminu (czyli takie, które trzeba zdać, aby miec możliwość kontynuowania nauki w kolejnym roku) bądź sytuację, w której student uzyskuje takie wyniki w nauce, które umożliwiają mu podejście do egzaminu (np. uzbiera wystarczającą liczbę punktów z kolokwiów i wejściówek).


 

Kontakt z nami


Do
góry